Hasılat esaslı vergilendirme düzenlemesi...

Erzincan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası başkanı Zeki Polat, Gelir Vergisi Kanununa hasılat esaslı vergilendirme düzenlemesinin getirilmesi hakkında yaptığı açıklama.

Hasılat esaslı vergilendirme düzenlemesi...

Esnaf ve Sanatkarı, Tüccarımızı, Serbest Meslek erbablarını yakından ilgilendiren Gelir vergisi sistemi yeniden düzenleyen " Gelir Vergisi Kanununa hasılat esaslı vergilendirme düzenlemesi getiriliyor"

Bu çerçevede, Plan Bütçe Komisyonuna vergi yasalarında değişiklik içeren yeni bir torba yasa sevk edildi. Bu torba yasanın 1. Maddesi “gelir vergisinde hasılat esaslı vergilendirme” ile ilgili ve bu Teklif bugün plan bütçe komisyonunda görüşülecek..

Burdan söylemeliyim ki, bu konunun birinci muhatabı karar verici olmaları açısından Vekillerimiz, yasanın asıl muhataplarının haklarını koruyacak olmaları nedeniyle de Esnaf Odakarının Başkanları ve Ticaret odasının değerli yöneticileridir..

GVK’nun  113’üncü maddesi yeniden düzenlenerek ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (Katma Değer Vergisi Kanununa göre hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıktan katma değer vergisi dahil tutarın) %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır. Ancak bu düzenleme götürü vergilendirmeyi geri getirmektedir ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik etmektedir.

Türk Vergi Sistemi, beyan esasına dayalı ve gerçek usule göre vergilendirmeyi esas alan bir vergi rejimi oluşturmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren gerçek usulde vergilendirmenin istisnasını teşkil eden götürü usul, hayat standardı esası gibi uygulamalar terk edilmiştir. Böylelikle etkin vergi denetimiyle VUK 3/B maddesindeki gerçek mahiyete uygun vergilendirmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarı madde metninde de görüleceği üzere, “Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu ifade aslında vergi sisteminde gelir vergisinde sübjektif vergilendirmenin geçerli olmasının nedenini de ortadan kaldıran bir rejim kurmaktadır.

Şöyle ki, Gelir Vergisi Kanunu, mükelleflerin kişisel özelliklerine göre farklı bir vergi rejimi oluşturan ve bunu giderler, istisna ve muafiyetlerle gerçekleştiren bir kanundur. Kanunda pek çok istisna ve muafiyetin bulunması, mükelleflerin kişisel özelliklerine göre anayasada ifadesini bulan mali güce göre vergilendirme ilkesini somutlaştırma amacının bir göstergesidir.

Getirilmek istenen Hasılat Esaslı Vergilendirme, belge düzenini ve mükelleflerin kişisel özelliklerine göre vergilendirme rejimini ortadan kaldıracaktır...

Bu durumun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yıllardır başarıyla yürüttüğü kayıtdışı ekonomiyle mücadelesini de sekteye uğratacaktır.

Bu nedenle yasa henüz plan bütçe komisyonunda iken, gerekli ikazları yapıp, çözüm önerilerini ilgililere aktarmak hem vatandaşımıza hemde ülkemize hizmet olacaktır..

Erzincan SMMM Odası olarak fikrimiz. "GERÇEK GİDER" sistemidir..!

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 14:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER